Heb ik recht op pauze? De medewerker is het gezicht van de organisatie!

Ondernemingsraden in de zorg maken drukke tijden door, want er verandert veel. Het is de taak van de ondernemingsraad om mee te denken over het zo goed mogelijk functioneren van de organisatie en om hierbij de belangen van de medewerkers te behartigen. Zo ook bij Careaz.

Ondernemingsraad bij Careaz

De ondernemingsraad is een medezeggenschapsorgaan voor de Raad van Bestuur. De OR bestaat uit dertien gekozen medewerkers van Careaz.  Als afvaardiging van het personeel denkt de OR mee over de balans tussen personele belangen en de belangen van de organisatie. De OR is de verbindende factor en voert namens medewerkers het overleg met de Raad van Bestuur. De leden van de raad treden om de drie jaar tegelijk af; zij zijn meteen verkiesbaar voor een volgende zittingstermijn.

Bevoegdheden

De wettelijke bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn onder te verdelen in het; overlegrecht, het initiatiefrecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht. Ook heeft de ondernemingsraad het recht een adviseur in te schakelen.

Werkwijze

De ondernemingsraad werkt volgens een vastgesteld vergaderschema en jaarplan. Hierbij wordt uitgegaan van de Wet op Ondernemingsraden (WOR) en toekomstige ontwikkelingen, zoals de gevolgen van een nieuwe CAO VVT.

Contact

Wil je contact met de OR? Neem dan contact op met Robert Rinders, ambtelijk secretaris Ondernemingsraad via telefoonnummer 0544 – 374273. E-mailen kan ook: r.rinders@careaz.nl. Natuurlijk zijn de OR-leden in de regio’s ook persoonlijk te benaderen.