Nieuwbouwplannen in Lichtenvoorde

23-11-2018 - Lichtenvoorde

23-11-2018 - Careaz


Antoniushove, welke inwoner uit Lichtenvoorde kent het woonzorgcentrum tegenover het gemeentehuis van Oost Gelre nu niet? Na ruim dertig jaar voldoet het gebouw niet meer aan de eisen; het is technisch verouderd en de ruimtes voldoen niet meer aan de eisen en wensen van de bewoners van nu en van de toekomst. Careaz maakte plannen om ook in de toekomst, op dezelfde plek, een fijn thuis met goede zorg te bieden aan ouderen in Lichtenvoorde en omstreken. Deze week vonden verschillende informatiebijeenkomsten plaats om betrokkenen alvast te informeren.


Medewerkers, cliënten en bewoners, mantelzorgers, maar ook de buurt zijn in acht bijeenkomsten op de hoogte gesteld van Careaz’ visie op wonen en zorg, de schetsen van de nieuwbouwontwerpen en de planning in de tijd. Het zijn plannen die vergevorderd, maar nog niet definitief zijn. Waarom dan nu al deze bijeenkomsten? Nicolette van den Hurk, regiomanager in Oost Gelre: “Het woonzorgcentrum staat op een prominente plek in het centrum van Lichtenvoorde. Omdat we midden in de lokale samenleving staan, vinden we een goede afstemming belangrijk. Zo praten we al anderhalf jaar met de gemeente en ook intern spraken we met verschillende groepen over wat het nieuwe pand zou moeten bieden. In de komende periode worden ook overige stakeholders uit de gemeente Oost Gelre bij de plannen betrokken.”


Visie op wonen en zorg

Om tot de plannen voor herontwikkeling van het gebouw te komen, beschreven we onze  visie op wonen en zorg als volgt: kwalitatief goede zorg- en welzijnsdiensten én adequate huisvesting leveren aan mensen met een intensieve zorgvraag (dementie en somatische aandoening). Van den Hurk: “Ons uitgangspunt is dat de mens centraal staat, niet de ziekte. Eigen regie, privacy, je thuis voelen, prettige woonomgeving, sociale veiligheid en professionele ondersteuning zijn onderwerpen die zijn meegenomen. Eén van de belangrijkste uitgangspunten is dat mensen zich thuis moeten voelen in hun nieuwe onderkomen, dat ze het leven kunnen leiden op een manier die bij hen past en die zoveel mogelijk aansluit op de manier waarop ze gewend zijn om te leven. De mate waarin en de manier waarop zorg wordt geleverd wordt aangepast aan de specifieke behoeftes van de cliënt.”


Uw thuis, onze zorg

Dit betekent onder andere dat er ruimere, veilige appartementen worden gebouwd waarin men zich naar behoefte kan terugtrekken, dat er de mogelijkheid is tot ontmoetingen tussen bewoners en mensen uit de buurt op centrale buurtpleinen en in het nieuw te ontwerpen park, dat de cliënt kan kiezen uit een pakket aan ondersteunende diensten zoals schoonmaak en maaltijden, en dat er een 24-uurs oproepbare zorg aan huis beschikbaar is die aansluit bij de individuele zorgvraag. Samengevat vertaalde Careaz dit alles in een logo met de slogan: ‘Uw thuis, onze zorg’.


Ontwerp bijna klaar

De voorlopige plannen die in gezamenlijk overleg tot stand kwamen, vragen om een wijziging van het bestemmingsplan. Careaz ontving onlangs een akkoord op het ingediende principeverzoek, waarmee het college van B&W aangeeft dat zij bereid is om een formeel verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan in behandeling te nemen. Wat zijn de plannen dan tot nu toe?
- Het huidige pand wordt gesloopt en op dezelfde plek worden verschillende gebouwen met verschillende uitstraling en bouwhoogtes teruggebouwd.
- Er wonen straks circa 100 mensen in hun eigen appartement die in verschillende buurtkamers elkaar kunnen ontmoeten.
- Er komt een centraal buurtplein, waar ook mensen van buiten Antoniushove welkom zijn voor activiteiten of ontmoetingen of dagbesteding kunnen ontvangen.
- De architectuur van de vroegere meisjesschool St. Joseph, de vroegere dorpse- en parkvilla’s en de diverse gevels van de dorpse pandjes aan de Rapenburgsestraat vormden een inspiratiebron voor het nieuwe ontwerp.
- Als alles meezit hoopt Careaz in 2020 te starten met de sloop en de bouw van het nieuwe complex en kunnen de deuren anderhalf jaar later in 2021 weer worden geopend.
- Momenteel wordt druk gezocht naar een goede oplossing voor tijdelijke huisvesting voor de bewoners, cliënten van de dagzorg en maaltijdvoorziening en andere bezoekers van Antoniushove.
- Een goede afstemming over de huidige en toekomstige verkeerssituatie, als ook de inrichting van de openbare ruimte aan de achterzijde van Antoniushove en de parkeervoorzieningen hebben de aandacht van de gemeente en Careaz.


Zodra de plannen gereed zijn, zal Careaz het formele verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan indienen. Reageert gemeente Oost Gelre positief op dit verzoek, dan volgt een openbare bekendmaking. Het ontwerp van het complex en de openbare ruimte is dan voor een ieder te bekijken.