Alle pagina's van de website van Careaz zijn en worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Door snelle veranderingen in de zorgsector bestaat echter de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd of anderszins niet correct zijn. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Careaz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die kan voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website. Careaz is ook niet aansprakelijk voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst.

Alle op deze website geplaatste inhoud en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van Careaz. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Careaz.

We stellen het op prijs als onjuistheden worden gemeld. Mocht u deze signaleren, wilt u dan zo vriendelijk zijn ze bij ons te melden via info@careaz.nl?